Harbot C1M-S261B Carburetor with Air Fuel Filter Gasket Spark Plug for Stihl SH56 SH56C SH86 SH86C BG86 BG86CE BG86Z BG86CEZ Blower 4241 120 0616

Harbot C1M-S261B Carburetor with Air Fuel Filter Gasket Spark Plug for Stihl SH56 SH56C SH86 SH86C BG86 BG86CE BG86Z BG86CEZ Blower 4241 120 0616: Garden & Outdoor. Harbot C1M-S261B Carburetor with Air Fuel Filter Gasket Spark Plug for Stihl SH56 SH56C SH86 SH86C BG86 BG86CE BG86Z BG86CEZ Blower 4241 120 0616: Garden & Outdoor. Repalce for C1M-S261B, C1M-S261C, 4241 120 0616 。 Fit for STIHL SH56 SH56C SH86 SH86C BG86 BG86CE BG86Z BG86CEZ blower 。 Package include 1 carburetor,1 air filter,1 fuel filter,1 spark plug,1 fuel line,2 primer bulb,2 gasket 。 Fit for STIHL SH SHC SH8 SH8C BG8 BG8CE BG8Z BG8CEZ blower。 。 。 。

Harbot C1M-S261B Carburetor with Air Fuel Filter Gasket Spark Plug for Stihl SH56 SH56C SH86 SH86C BG86 BG86CE BG86Z BG86CEZ Blower 4241 120 0616