Statut Fundacja Pogłębiarka

 

Statut Fundacji Pogłębiarka

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Pogłębiarka zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 § 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Formy działalności Fundacji, o których mowa w ust. 3 będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z uwzględnieniem przepisów dotyczących rachunkowości.

 

 • 4
 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz własnego znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
 2. Fundacja używa własnych znaków graficznych na zasadach określonych w przepisach szczególnych określonych przez Zarząd Fundacji.

Fundacja używa własnego znaku graficznego na zasadach określonych przez Zarząd Fundacji.

 1. Fundacja może używać tłumaczenia swojej nazwy w wybranych językach obcych na potrzeby współpracy międzynarodowej.
 • 5
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.
 2. Fundacja może uczestniczyć w fundacjach, być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonych celach statutowych.

 

 • 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 7

Cele Fundacji są następujące:

 

 1. Prowadzenie projektów „Pogłębiarka” i „Droga Abrahama”.
 2. Działalność w zakresie rozwoju duchowości, w szczególności organizacja warsztatów, treningów personalnych, rekolekcji oraz spotkań modlitewno-formacyjnych
 3. Propagowanie oraz popularyzacja kultury chrześcijańskiej, przy wykorzystaniu m.in. nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych.
 4. Wspieranie rozwoju duchowego i osobistego młodzieży oraz osób dorosłych, w tym
  wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osób z niepełnosprawnościami, seniorów, bezrobotnych, ofiar przemocy i patologii życia rodzinnego i społecznego, itp.
 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ze względu na wyznawaną religię oraz wartości.
 6. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności.
 7. Promowanie wartościowych i rozwojowych inicjatyw z zakresu duchowości i rozwoju osobistego poprzez organizację szkoleń, konferencji, spotkań.
 8. Tworzenie ośrodków zajmujących się promocją duchowości i rozwoju osobowości.
 9. Budowanie świadomości obywatelskiej w zakresie zdrowia psychicznego.
 10. Udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom potrzebującym.
 11. Działalność wydawnicza oraz inna popularyzatorska w zakresie objętym celami Fundacji.
 12. Wspomaganie rozwoju wspólnot lokalnych.
 13. Organizacja i promocja działalności charytatywnej oraz wolontariatu.

 

 

 

 • 8

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego poprzez:

a)      Organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, poradnictwa grupowego i indywidualnego.b)      Organizowanie rekolekcji, spotkań modlitewno-formacyjnych oraz wyjazdów integracyjnychc)       Realizowanie projektów w zakresie wspierania i promowania duchowości, rozwoju osobistego,
a także edukacji, kształcenia ustawicznego i innej aktywności społecznej młodzieży i osób dorosłych, w tym również wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym d)      Organizowanie oraz prowadzenie ośrodków rozwoju duchowego, placówek oświatowych,  wychowawczych i opiekuńczyche)      Wspieranie różnych form propagowania idei oraz wartości związanych z celami statutowymi Fundacji. f)        Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi  i instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji. g)      Wspieranie innych organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.

 1. Świadczenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej na rzecz osób potrzebujących
 2. Działalność wydawniczą oraz publicystyczną.
 3. Organizowanie, świadczenie i promowanie działalności charytatywnej oraz wolontariackiej

 

 

 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 • 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 • 10

1.       Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. odsetek bankowych.

2.       Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.3.       Fundacja nie może:a) przekazywać majątku na rzecz fundatorów, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;b) wykorzystywać majątku na rzecz fundatorów, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;c) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;d) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy,członkowie jej organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.4.       Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

 

 • 11

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 

 • 12
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
 2. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Fundator może wejść w skład Zarządu.
 3. Kolejni członkowie Zarządu powoływani są każdorazowo przez Fundatora.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.
 6. wykluczenia przez Fundatora.
 7. wykluczenia przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały (w przypadku, kiedy Zarząd jest wieloosobowy). Przepis nie dotyczy Fundatora.
 8. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 9. śmierci członka Zarządu.

 

 

 • 13
 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Wniosek można składać drogą internetową.
 3. Wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać poinformowani o terminie posiedzenia e-mailem lub telefonicznie.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 5. Posiedzenia mogą odbywać się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 • 14
 1. Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.

Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

 1. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Uchwały mogą zapadać drogą internetową.
 • 15
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. b) realizacja celów statutowych,
 5. c) uchwalanie zmian statutu Fundacji, w tym również zmian celów Fundacji, przy czym wszelkie zmiany w statucie wymagają zgody Fundatora
 6. Podjęcie uchwały o połączeniu Fundacji z innym podmiotem (za zgodą Fundatora)
 7. Powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw w kraju i zagranicą.
 8. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.
 9. Sporządzanie sprawozdania z działalności.
 10. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 11. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 12. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 13. Powoływanie zakładów, oddziałów i przedstawicielstw Fundacji
 14. Pozostałe czynności związane z działalnością Fundacji.

 

 

Sposób reprezentacji

 • 16
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.
 3. Prezes Zarządu może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
 4. Zaciąganie zobowiązań powyżej 50 000 zł. wymaga zgody Fundatora.

 

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

 • 18
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednomyślnie przy czym wymagana jest akceptacja uchwały przez Fundatora.
 4. W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje Prezes Zarządu.

 

 • 19
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, w przypadku podjęcia przez Fundatora decyzji o jej likwidacji.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Zarząd decyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację. Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 • 20
 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Podpisano: