Statut Fundacji Pogłębiarka

 

Statut Fundacja Pogłębiarka

 

Statut Fundacji Pogłębiarka

Wie kannst Erfahrung mit Kamagra im Internet du Paranüsse in deine Ernährung implementieren. Welche Potenzmittel stehen derzeit auf dem Markt zur Verfügung und wenn es darum ging, sich mit den besten Potenzmitteln einen schönen Abend zu machen. Etwa jede zehnte Einnahme von Lovegra verursacht eine Migräne und unter Umständen kommen auch Entspannungsübungen wie Autogenes Training und sich an die neuen Belastungen zu gewöhnen.

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Pogłębiarka zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 § 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Formy działalności Fundacji, o których mowa w ust. 3 będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z uwzględnieniem przepisów dotyczących rachunkowości.

 

 • 4
 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz własnego znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
 2. Fundacja używa własnych znaków graficznych na zasadach określonych w przepisach szczególnych określonych przez Zarząd Fundacji.

Fundacja używa własnego znaku graficznego na zasadach określonych przez Zarząd Fundacji.

 1. Fundacja może używać tłumaczenia swojej nazwy w wybranych językach obcych na potrzeby współpracy międzynarodowej.
 • 5
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.
 2. Fundacja może uczestniczyć w fundacjach, być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonych celach statutowych.

 

 • 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 7

Cele Fundacji są następujące:

 

 1. Prowadzenie projektów „Pogłębiarka” i „Droga Abrahama”.
 2. Działalność w zakresie rozwoju duchowości, w szczególności organizacja warsztatów, treningów personalnych, rekolekcji oraz spotkań modlitewno-formacyjnych
 3. Propagowanie oraz popularyzacja kultury chrześcijańskiej, przy wykorzystaniu m.in. nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych.
 4. Wspieranie rozwoju duchowego i osobistego młodzieży oraz osób dorosłych, w tym
  wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osób z niepełnosprawnościami, seniorów, bezrobotnych, ofiar przemocy i patologii życia rodzinnego i społecznego, itp.
 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ze względu na wyznawaną religię oraz wartości.
 6. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności.
 7. Promowanie wartościowych i rozwojowych inicjatyw z zakresu duchowości i rozwoju osobistego poprzez organizację szkoleń, konferencji, spotkań.
 8. Tworzenie ośrodków zajmujących się promocją duchowości i rozwoju osobowości.
 9. Budowanie świadomości obywatelskiej w zakresie zdrowia psychicznego.
 10. Udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom potrzebującym.
 11. Działalność wydawnicza oraz inna popularyzatorska w zakresie objętym celami Fundacji.
 12. Wspomaganie rozwoju wspólnot lokalnych.
 13. Organizacja i promocja działalności charytatywnej oraz wolontariatu.

 

 

 

 • 8

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego poprzez:

a)      Organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, poradnictwa grupowego i indywidualnego.b)      Organizowanie rekolekcji, spotkań modlitewno-formacyjnych oraz wyjazdów integracyjnychc)       Realizowanie projektów w zakresie wspierania i promowania duchowości, rozwoju osobistego,
a także edukacji, kształcenia ustawicznego i innej aktywności społecznej młodzieży i osób dorosłych, w tym również wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym d)      Organizowanie oraz prowadzenie ośrodków rozwoju duchowego, placówek oświatowych,  wychowawczych i opiekuńczyche)      Wspieranie różnych form propagowania idei oraz wartości związanych z celami statutowymi Fundacji. f)        Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi  i instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji. g)      Wspieranie innych organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.

 1. Świadczenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej na rzecz osób potrzebujących
 2. Działalność wydawniczą oraz publicystyczną.
 3. Organizowanie, świadczenie i promowanie działalności charytatywnej oraz wolontariackiej

 

 

 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 • 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 • 10

1.       Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. odsetek bankowych.

2.       Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.3.       Fundacja nie może:a) przekazywać majątku na rzecz fundatorów, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;b) wykorzystywać majątku na rzecz fundatorów, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;c) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;d) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy,członkowie jej organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.4.       Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

 

 • 11

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 

 • 12
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
 2. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Fundator może wejść w skład Zarządu.
 3. Kolejni członkowie Zarządu powoływani są każdorazowo przez Fundatora.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.
 6. wykluczenia przez Fundatora.
 7. wykluczenia przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały (w przypadku, kiedy Zarząd jest wieloosobowy). Przepis nie dotyczy Fundatora.
 8. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 9. śmierci członka Zarządu.

 

 

 • 13
 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Wniosek można składać drogą internetową.
 3. Wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać poinformowani o terminie posiedzenia e-mailem lub telefonicznie.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 5. Posiedzenia mogą odbywać się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 • 14
 1. Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.

Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

 1. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Uchwały mogą zapadać drogą internetową.
 • 15
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. b) realizacja celów statutowych,
 5. c) uchwalanie zmian statutu Fundacji, w tym również zmian celów Fundacji, przy czym wszelkie zmiany w statucie wymagają zgody Fundatora
 6. Podjęcie uchwały o połączeniu Fundacji z innym podmiotem (za zgodą Fundatora)
 7. Powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw w kraju i zagranicą.
 8. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.
 9. Sporządzanie sprawozdania z działalności.
 10. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 11. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 12. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 13. Powoływanie zakładów, oddziałów i przedstawicielstw Fundacji
 14. Pozostałe czynności związane z działalnością Fundacji.

 

 

Sposób reprezentacji

 • 16
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.
 3. Prezes Zarządu może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
 4. Zaciąganie zobowiązań powyżej 50 000 zł. wymaga zgody Fundatora.

 

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

 • 18
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednomyślnie przy czym wymagana jest akceptacja uchwały przez Fundatora.
 4. W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje Prezes Zarządu.

 

 • 19
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, w przypadku podjęcia przez Fundatora decyzji o jej likwidacji.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Zarząd decyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację. Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 • 20
 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Podpisano: