Statut Fundacji Pogłębiarka

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Pogłębiarka zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Daniela Wojdę, zwanego dalej Fundatorem, w dniu 15 września 2020 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także działalność gospodarcza.
 4. Formy działalności Fundacji, o których mowa w ust. 3 będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z uwzględnieniem przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz własnego znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
 2. Fundacja używa własnych znaków graficznych na zasadach określonych w przepisach szczególnych określonych przez Zarząd Fundacji.

Fundacja używa własnego znaku graficznego na zasadach określonych przez Zarząd Fundacji.

 1. Fundacja może używać tłumaczenia swojej nazwy w wybranych językach obcych na potrzeby współpracy międzynarodowej.

§5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.
 2. Fundacja może uczestniczyć w fundacjach, być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonych celach statutowych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Cele Fundacji są następujące: 

 1. Prowadzenie projektów „Pogłębiarka” i „Droga Abrahama”.
 2. Działalność w zakresie rozwoju duchowości, w szczególności organizacja warsztatów, treningów personalnych,  rekolekcji oraz spotkań modlitewno-formacyjnych
 3. Propagowanie oraz popularyzacja kultury chrześcijańskiej, przy wykorzystaniu m.in. nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych.
 4. Wspieranie rozwoju duchowego i osobistego młodzieży oraz osób dorosłych, w tym
  wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osób z niepełnosprawnościami, seniorów, bezrobotnych, ofiar przemocy i  patologii życia rodzinnego i społecznego, itp.
 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ze względu na wyznawaną religię oraz wartości.
 6. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie oraz poczucia międzyludzkiej solidarności.
 7. Promowanie wartościowych i rozwojowych inicjatyw z zakresu duchowości i rozwoju osobistego poprzez organizację szkoleń, konferencji, spotkań. 
 8. Tworzenie ośrodków zajmujących się promocją duchowości i rozwoju osobowości. 
 9. Budowanie świadomości obywatelskiej w zakresie zdrowia psychicznego.
 10. Udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom potrzebującym.
 11. Działalność wydawnicza oraz inna popularyzatorska w zakresie objętym celami Fundacji. 
 12. Wspomaganie rozwoju wspólnot lokalnych.
 13. Organizacja i promocja działalności charytatywnej oraz wolontariatu.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego oraz działalność gospodarczej, poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, poradnictwa grupowego i indywidualnego.
 2. Organizowanie rekolekcji, spotkań modlitewno-formacyjnych oraz wyjazdów integracyjnych
 3. Realizowanie projektów w zakresie wspierania i promowania duchowości, rozwoju osobistego,
  a także edukacji, kształcenia ustawicznego i innej aktywności społecznej młodzieży i osób dorosłych, w tym również wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 4. Organizowanie oraz prowadzenie ośrodków rozwoju duchowego, placówek oświatowych,  wychowawczych i opiekuńczych
 5. Wspieranie różnych form propagowania idei oraz wartości związanych z celami statutowymi Fundacji. 
 6. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi  i instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji. 
 7. Wspieranie innych organizacji pozarządowych w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.
 8. Świadczenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej na rzecz osób potrzebujących
 9. Działalność wydawniczą i publicystyczną.
 10. Organizowanie, świadczenie i promowanie działalności charytatywnej oraz wolontariackiej 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 7. działalności gospodarczej.
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Fundacja nie może:

a) przekazywać majątku na rzecz fundatorów, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

b) wykorzystywać majątku na rzecz fundatorów, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

c) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

d) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy,

członkowie jej organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

§ 32

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w zakresie:
47.61 – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63 – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.11.Z – Wydawanie książek
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
68.20. Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
3.11.Z –  działalność agencji reklamowych

2. Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone, oprócz części Funduszu Założycielskiego środki pochodzące ze źródeł finansowania w wysokości zatwierdzonej przez Radę Fundacji.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Fundacja całość swoich dochodów przeznacza na działalność statutową oraz na koszty działalności Fundacji.

Rozdział V. Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Rada Fundacji
 3. Rada Programowa 

§ 12

1.  Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.

2. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Fundator może wejść w skład Zarządu.

3. Kolejni członkowie Zarządu powoływani są każdorazowo przez Fundatora.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.
 2. wykluczenia przez Fundatora.
 3. wykluczenia przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały (w przypadku, kiedy Zarząd jest wieloosobowy). Przepis nie dotyczy Fundatora.
 4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 5. śmierci członka Zarządu.

§ 13

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Wniosek można składać drogą internetową. 
 3. Wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać poinformowani o terminie posiedzenia e-mailem lub telefonicznie.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 5. Posiedzenia mogą odbywać się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 14

 1. Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.

Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

 1. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Uchwały mogą zapadać drogą internetową.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) uchwalanie zmian statutu Fundacji, w tym również zmian celów Fundacji, przy czym wszelkie zmiany w statucie wymagają zgody Fundatora

 1. Podjęcie uchwały o połączeniu Fundacji z innym podmiotem (za zgodą Fundatora)
 2. Powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw w kraju i zagranicą.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.
 4. Sporządzanie sprawozdania z działalności.
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 7. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 8. Powoływanie zakładów, oddziałów i przedstawicielstw Fundacji
 9. Pozostałe czynności związane z działalnością Fundacji.

§ 15

 1. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu mogą zostać uregulowane indywidualnymi umowami o pracę lub innymi umowami cywilnoprawnymi. Umowy z członkami Zarządu podpisuje Rada Fundacji lub inny członek Zarządu..
 2. Z tytułu pełnienia funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, na podstawie regulaminu zwrotu kosztów uchwalonego przez Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 16

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

3. Prezes Zarządu może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania. 

4. Zaciąganie zobowiązań powyżej 50 000 zł. wymaga zgody Fundatora. 

§ 17

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej.
 2. Rada Fundacji składa się z 1 do 5 członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.
 4. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.
 5. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku złożenia rezygnacji lub wykluczenia przez Fundatora lub Radę za zachowanie godzące w dobre imię Fundacji w drodze uchwały podjętej większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 8. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się po uprzednim powiadomieniu członków Rady o terminie i porządku obrad. Powiadomienie odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagane są:

a) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków,
b) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

 1.  Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
 2. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji. 

§ 18

Kompetencje Rady Fundacji

 1. Do kompetencji  Rady Fundacji należy:
  a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie Zarządowi absolutorium,
  g) podejmowanie uchwał w sprawach, zastrzeżonych przez statut, należących do kompetencji Rady Fundacji,
  h) kontrola pracy Zarządu,
  i)zawieranie umów z członkami Zarządu.
  j) prowadzenie innych czynności w zakresie kontroli i nadzoru prac Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji :
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. obowiązującego określających wynagrodzenie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym.

§ 19

Rada Programowa

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym i programowym.
 2. Radę Programową Fundacji powołuje Fundator.
 3. Powołanie odbywa się na piśmie.
 4. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
 5. Rada Programowa Fundacji składa się od 3 do 15 członków.
 6. Rada programowa w porozumieniu z Fundatorem wybiera przewodniczącego.
 7. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji bądź odwołania.
 8. Odwołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje w wyniku:

a) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,

b) zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Programowej Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Programowej Fundacji.

§ 19

1. Kompetencje Rady Programowej:
a)ocena merytoryczna działalności Fundacji
b) przedstawianie Radzie Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji

c) proponowanie nowych działań

d) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi kierunków działalności Fundacji;

e) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.

§ 18

 1. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Posiedzenia Rady Programowej może zwołać Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zarządu, za pomocą poczty elektronicznej wysłanej min. 14 dni przed planowanym posiedzeniem. 
 3. Z posiedzeń Rady Programowej sporządzany jest protokół. 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednomyślnie przy czym wymagana jest akceptacja uchwały przez Fundatora.

4. W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje Przewodniczący Rady Fundacji. 

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, w przypadku podjęcia przez Fundatora decyzji o jej likwidacji.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Zarząd decyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację. Zastrzega się przeznaczenie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 20

 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego

Tekst 

Podpisano: